• XM 11104560
 • ALEXANDRA
 • BANDIT
 • 澳大利亚进口活体优秀西门塔尔种公牛,血统纯正。澳大利亚2011年12月官方遗传评...
 • N.A.
 • XM 11104563
 • JUSTIN
 • ALEXANDRA
 • 澳大利亚进口活体优秀西门塔尔种公牛,血统纯正。父亲为澳大利亚知名验证公牛,综合性...
 • 2011
 • XM 11104566
 • PASCOE
 • PASCOE
 • 澳大利亚进口活体优秀西门塔尔种公牛,血统纯正。澳大利亚2011年12月官方遗传评...
 • 2011
 • XM 11104573
 • BANDIT
 • JUSTIN
 • 澳大利亚进口活体优秀西门塔尔种公牛,血统纯正。澳大利亚2011年12月官方遗传评...
 • N.A.
 • XM 11104578
 • BANDIT
 • PASCOE
 • 澳大利亚进口活体优秀西门塔尔种公牛,血统纯正。澳大利亚2011年12月官方遗传评...
 • 2011